Responsive image

ฝึกทักษะอาชีพ (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)

วันที่กิจกรรม : 22 มีนาคม 2562


โรงเรียนบ้านนาแก้ประชารัฐ ได้จัดหาวิทยากร คุณครูจักรแก้ว นิลสวิท เพื่อฝึกทักษะอาชีพ (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดี