Responsive image

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่กิจกรรม : 28 สิงหาคม 2563


             โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นำโดย ผู้อำนวยการทัศนาวรรณ  ชลพล ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนนำร่อง)และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โดยคุณครูชยุตพงศ์  ชัยแก้ว และคุณครูนิฤมล   โนวิชัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาลำปาง เขต 2