Responsive image

โครงการสภานักเรียน รู้เข้าใจ รับมือภัยคุกคาม

วันที่กิจกรรม : 20 สิงหาคม 2563


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำนางสาวกาญจนา คำป้อ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และเด็กชายปราณนต์ เมืองมา ประธานนักเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการสภานักเรียน รู้เข้าใจ รับมือภัยคุกคาม ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จัดโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้ นายชยุตพงศ์ ชัยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรและคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย