Responsive image

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว

วันที่กิจกรรม : 21 สิงหาคม 2563


                นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว จัดโดยเทศบาลตำบลนาแก้วร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว และร่วมกันดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน ลดการใช้ความรุนแรงและแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว เพื่อให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต และหากประสบเหตุการถูกกระทำคาวมรุนแรงด้วยตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด สามารถทราบวิธีการและแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้