Responsive image

พิธีไหว้ครู 2563

วันที่กิจกรรม : 30 กรกฎาคม 2563


วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  โดยมี นานางสาวทัศนาวรรณ ชลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง