Responsive image

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่กิจกรรม : 16 กรกฎาคม 2563


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2563  นำโดยผู้อำนวยการทัศนาวรรณ ชลพล ได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการสอนชดเชยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)