Responsive image

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่กิจกรรม : 23 มิถุนายน 2563


โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยในปีนี้เป็นช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการจัดให้ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาประชุมในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 และ ผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2-3 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้