Responsive image

ตรวจสุขภาพช่องปาก

วันที่กิจกรรม : 27 มิถุนายน 2562


วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ได้มาตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ