Responsive image

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบไข่ไก่

วันที่กิจกรรม : 28 มิถุนายน 2562


วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ให้การต้อนรับ คณะนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบไข่ไก่ให้แก่นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณในน้าใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียน และขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป