การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-03-16เอกสารที่นำมาสมัคร
                 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
                3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
                4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                5. นักเรียนเก่าอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เลื่อนไป ป.1 อัตโนมัติ
                6. ขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเด็กไม่ได้เกิดปี พ.ศ.2557 ได้แก่
                    6.1 หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 2 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
        6.2 หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก