ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน


 

ครูใหญ่
1
นายมนู  คันธะวะ
พ.ศ.   2481 – 2481
2
นายชัย ชัยเรือน
พ.ศ.   2481 – 2485
3
นายทวีศักดิ์  วิชัยมงคล
พ.ศ.   2485 – 2486
4
นายวิเชียร  ผิวคำ
พ.ศ.   2486 – 2490
5
นายแก้ว  บำเพ็ญ
พ.ศ.   2490 – 2511  
6
นายปิติ  ลีนิวงค์
พ.ศ.   2511 – 2516   
7
นายสุคำ  เด่นแก้ว
พ.ศ.   2516 – 2518
8 นายบุญเลิศ  จินะองค์การ พ.ศ.   2518 – 2525
     
อาจารย์ใหญ่
1 นายไพรัช  จีปน พ.ศ.  2525 –2537
2 นายอำนวย  ผิวคำ พ.ศ.  2537 –2540
     
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 นายอำนวย  ผิวคำ พ.ศ.  2541 –2548
2 นายพิทักษ์  สังขกรม พ.ศ.  2550 - 2556
3 นายสมบัติ   วันใจ พ.ศ.  2556 - 2558
4 นายอนุมัติ ยอดคำ พ.ศ.  2558 ถึงปัจจุบัน