สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน
            “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา” แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 

อัตลักษณ์โรงเรียน
            ใฝ่ดี มีวินัย ใส่ใจวิถีพุทธ
 

เอกลักษณ์โรงเรียน
            โรงเรียนประชาธิปไตย
 

สีประจำโรงเรียน
            น้ำเงิน – ขาว
 

อักษรย่อโรงเรียน
            นปร.
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนแบบเก่า
ตราเสมาธรรมจักร
 
ตราโรงเรียนแบบใหม่

สัญลักษณ์การจับมือประสานกันล้อมรอบอักษรย่อ นปร  
หมายถึง ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน ที่คอยสนับสนุนสถานศึกษา

สัญลักษณ์ดอกบัว
หมายถึง การขัดเกลาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

สัญลักษณ์คบเพลิง และ รัศมี  
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการ และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน