วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์
            ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม   นำภูมิปัญา  รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมชุมชน พัฒนาตนตามแนวทางของหลักธรรมและวินัยศาสนาพุทธ
 

พันธกิจ
           1)  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย อนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓
           2)  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3
           3)  จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
           4)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
           5)  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
 

เป้าประสงค์
           1)  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   และได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นทุกคน
           2)  ด้านการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้   ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
           3)  ด้านความสามารถในการแข่งขัน  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอาชีพ   ภาษาต่างประเทศ  เพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น