ประวัติโรงเรียน


           โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ  แยกมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลนาแก้ว 1 (วัดจอมปิง) เมื่อ พ.ศ.2484 โดยมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาแก้ว 2 (วัดป่าแข) ได้ใช้ศาลาวัดป่าแขเป็นสถานที่เรียน มีเขตบริการ 2 หมู่บ้านคือ บ้านป่าแข และบ้านนาแก้วตะวันตก  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านป่าแข-นาแก้ว
           ปี พ.ศ.2510 จำนวนนักเรียนมีมากขึ้น สถานที่วัดคับแคบลง พระอุดมศรัทธานุกูล  อดีตเจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอเกาะคา นายหน่อคำ สุวรรณกูล กำนันตำบลนาแก้ว และนายแก้ว บำเพ็ญ ครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดเดิมมาสร้างบริเวณวัดร้าง (โรงเรียนบ้านป่าแขปัจจุบัน) เป็นอาคารไม้ถาวร ขนาด 6 ห้องเรียน
           ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โดยได้ควบรวม โรงเรียนบ้านป่าแข และจัดการศึกษา ณ เลขที่ 113 หมู่ 4 บ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง